sk de

EV LIANA s.r.o. - tlmočenie, preklady a výuka cudzích jazykov

tlmočenie, preklady a výuka cudzích jazykov

Potrebujete tlmočenie?

Poskytujeme profesionálne tlmočnícke služby na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Tlmočenie Preklady

Tlmočenie
Poskytujeme profesionálne tlmočnícke služby na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Zabezpečujeme nasledovné druhy tlmočenia: simultánne, konzekutívne, konferenčné, súdne, šušotáž.
Zameranie na jazyky: nemecký, ruský, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky. Rozšírujeme ponuku o tlmočnie v ostatných európskych a neeurópskych jazykoch. Tlmočíme pri rôznych príležitostiach. Patria sem oficiálne návštevy, verejné podujatia, konferencie, veľtrhy, obchodné rokovania, workshopy, školenia, semináre, prehliadky a pod.
Špecializujeme sa na nasledovné oblasti: politika, právo, ekonomika a financie, automobilový a strojársky priemysel, stavebníctvo, energetika a medicína. Vykonávame aj súdne tlmočenie pri súdnych pojednávaniach, svedeckých výpovediach a svadobných obradoch.

Náš tím tlmočníkov charakterizuje profesionalita, kvalita, vysoká odbornosť, diskrétnosť a príjemné vystupovanie. Máme radi výzvy. Neustále sa vzdelávame a špecializujeme v nových odboroch.

interpret

Potrebujete tlmočenie? Poskytujeme profesionálne tlmočnícke služby na vysokej kvalitatívnej úrovni.

translate

Hľadáte prekladateľské služby zaručenej kvality? Charakterizuje nás profesionalita, kvalita, odbornosť, diskrétnosť a flexibilita.

learning

Chcete sa ďalej vzdelávať? Naše kurzy sú zamerané na bežný hovorový jazyk, odbornú tématiku (ekonomika, financie, technika) a konverzáciu.


Pár slov k tlmočeniu...

Tlmočenie je ústny prenos hovoreného textu z východiskového jazyka do iného (cieľového) jazyka, ktorý je smerovaný jednej osobe alebo skupine osôb. Týmto sa zabezpečí porozumenie a vzájomná komunikácia dvoch strán hovoriacich rôznymi jazykmi.

Simultánne tlmočenie

Pri simultánnom tlmočení je ústny prejav rečníka tlmočníkom bezprostredne (simultánne) prenášaný z východiskového jazyka do cieľového jazyka. Toto sa deje za použitia tlmočníckej techniky (kabínka + slúchadlá v prípade konferenčného tlmočenia, resp. sprievodnej techniky pri sprievodnom tlmočení), alebo bez použitia techniky, keď tlmočník sedí, resp. stojí vedľa alebo za rečníkom a tlmočí mu tichým hlasom do ucha. Takýto druh tlmočenia je označovaný ako šušotáž alebo tlmočenie šepotom a je vhodný pre jedného poslucháča alebo veľmi malú skupinku poslucháčov.

Konzekutívne tlmočenie

Pri konzekutívnom tlmočení sa tlmočí v prerušovaných sekvenciách alebo po skončení logického celku, resp. celej výpovede. Na rozdiel od simultánneho tlmočenia sa pri tomto druhu tlmočenia jedná o časovo posunutý prenos hovoreného textu.
Keďže osoba tlmočníka zohráva v procese tlmočenia rozhodujúcu úlohu a od jeho tlmočníckeho výkonu závisí kvalita sprostredkovaného obsahu a pozitívny alebo negatívny dojem na poslucháčov, ako aj celkový efekt z podujatia, je našou snahou našim tlmočníkom v predstihu zabezpečiť a poskytnúť dostatok informačných prameňov k téme podujatia. Simultánne tlmočenie si vyžaduje intenzívnu koncentráciu tlmočníka. Musí si vypočuť informácie vo východiskovom jazyku, súbežne ich spracovať a bezprostredne ich v cieľovom jazyku postúpiť v nezmenenej kvalite poslucháčom. Tieto tri kroky – vypočuť, spracovať, postúpiť ďalej – musí tlmočník stihnúť v rovnakom čase s prejavom rečníka. Pri konzekutívnom tlmočení zohrávajú okrem rýchlej analýzy a syntézy hovoreného textu veľkú úlohu aj pamäťové schopnosti tlmočníka. V predstihu zabezpečené informácie, rýchle zorientovanie sa v odbornej tématike a vedomosti v oblasti odbornej a firemnej terminológie zabezpečia zvýšenú kvalitu tlmočníckeho úkonu pri simultánnom ako aj konzekutívnom tlmočení. Profesionalita tlmočníka nespočíva v umení rýchlej improvizácie. Počíta sa s jeho stopercentným výkonom, ktorý musí pôsobiť presvedčivo. A to nesmie byť náhoda. Odborná spôsobilosť tlmočníka, jeho dlhoročné skúsenosti, neustále vzdelávanie a dôsledná príprava vo forme osvojenia si špeciálnych odborných vedomostí a odborných termínov pred každým tlmočníckym úkonom zohrávajú rozhodujúcu úlohu a sú pri výkone tohto povolania nevyhnutnosťou.
Pod celkovú úspešnosť podujatia sa podpisujú aj ďalšie faktory, ako zabránenie šumom, hlukom a rušivým vplyvom pri tlmočení nezávisle od druhu tlmočenia, ako aj samotné tempo, hlasitosť, jasnosť a zrozumiteľnosť prejavu rečníka.